Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

 1. Administrator – „POL-OWOC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Podzamcze 53, 24-300 Opole Lubelskie.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis –serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://polowoc.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora.

 II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  2. w celu realizacji zamówień na oferowane przez Administratora towary – na podstawie art. 6 ust. 1lit b RODO;
  3. w celu obsługi reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1lit b RODO;
  4. w celu przyjęcia i obsługi zapytania przesłanego drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  5. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  6. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
  1. dane Użytkownika przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu;
  2. dane dotyczące prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem – przez 1 rok od daty ostatniego kontaktu;
  3. dane związane z realizacją zamówienia towaru oferowanego przez Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży;
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

 

IV.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez wysłanie żądania pocztą tradycyjną na adres: „POL-OWOC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Podzamcze 53, 24-300 Opole Lubelskie lub wiadomość e-mail na adres: biuro@polowoc.pl;
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 5.  Wniosek dotyczący realizacji praw wskazanych w ust. 1 powyżej można złożyć poprzez wysłanie żądania pocztą tradycyjną na adres: „POL-OWOC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Podzamcze 53, 24-300 Opole Lubelskie lub wiadomość e-mail na adres: biuro@polowoc.pl;

V. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  1. Podmiotom realizujący dostawę towarów;
  2. Dostawcom płatności;
  3. Dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego;
  4. Hostingodawcy;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na przepisach prawa.

VI. PLIKI COOKIES „SERWISOWE”

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagającychuwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google niewykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.

ODWIEDŹ NAS

ul. Podzamcze 53
24-300 Opole Lubelskie

KONTAKT

el. +48 81 827-28-66
fax +48 81 827 41 20

e-mail: biuro@polowoc.pl

ZARZĄD

tel. 604 057 627
Dział zakupu surowca
tel. 663 320 140
Dział techniczny
tel 664 221 451
663 320 150